Preskočiť na obsah

Ako vybaviť na úrade

Drobné stavby

Potrebujete:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní (doklad o vzdelaní je potrebné doložiť)
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti.

Upozornenie:

 • žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov.
 • s výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia obecného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Poplatky: výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota: do 30 dní.

Domové prípojky inžinierskych sietí: Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby.

Stavebné povolenia

Potrebujete:

 • právoplatné územné rozhodnutie (ak bolo vydané)
 • aktuálne doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby -list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace
 • aktuálnu snímku z katastrálnej mapy, nie staršiu ako 3 mesiace
 • v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (napr. odd. dopravy, energetiky a životného prostredia, rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu – vydané OÚ Prešov, poľnohospodárskym a lesným odborom, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, stanoviská Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o ŽP
 • mená a adresy účastníkov konania
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

Upozornenie: rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.
Poplatky: výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.
Lehota: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní.

Kolaudačné rozhodnutie

Potrebujete:

 • geometrický plán so zameraním stavby
 • doklady o vykonaní predpísaných skúšok ( revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodu,
 • plynu, tlakové skúšky, skúšky tesnosti a funkčnosti, osvedčenie o stave nových komínov a iné doklady)

Upozornenie: rozhodnutie o návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.

Poplatky: výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní.

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny na súkromnom pozemku

K vybaveniu potrebujete:

 • aktuálny list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
 • kópiu z pozemkovej mapy, resp. geometrický plán s označením dreviny/drevín navrhovaných na výrub (dreviny označené značkou „X“)
 • písomný súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom sa drevina nachádza (len v prípade, pokiaľ žiadateľ nie je vlastníkom predmetného pozemku)
 • správny poplatok.

Poplatok: výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.
Spôsob vybavenia: vydanie súhlasu na výrub dreviny formou rozhodnutia.
Lehota na vybavenie: 30 dní, s možným predĺžením na 60 dní v zložitých prípadoch.

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

Vybavuje: Ing. Iveta Lipjancová, tel. +421 903 534 525

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodné listy detí
 • platný cestovný doklad SR, alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve SR , ak sa jedná o prihlásenie zo zahraničia
 • list vlastníctva – v prípade, že ste vlastníkom rodinného domu, alebo rozhodnutie o povolení vkladu
 • súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom
  lístku pred pracovníčkou ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením (vlastník domu alebo všetci spoluvlastníci predkladajú pri súhlase zároveň list vlastníctva)
 • písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne (k prihláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva)

Poplatok: bez poplatku.
Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok).
Zákonná úprava: § 3 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • správny poplatok 5,00 €.

Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa.

Zrušenie trvalého pobytu

Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti. Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve nehnuteľností nie starší ako 3mesiace.

Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu.

Vydanie rozhodnutia o určení (zmene, zrušení) súpisného a orientačného čísla

Vybavuje: Ing. Iveta Lipjancová, tel. +421 903 534 525

K vybaveniu rozhodnutia potrebujete:

 • kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) – na budovy postavené od 1.10.1976
 • stavebné povolenie na budovy postavené do 1.10.1976
 • rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie stavby (ak chcete vydať rozhodnutie, ktorým
  sa súpisné číslo ruší)
 • kópia katastrálnej mapy (alebo geometrický plán v prípade, že ide o nové stavby alebo
  dodatočne skolaudované)
 • doklad o vlastníctve pozemku (alebo doklad o inom práve k pozemku)
 • čestné vyhlásenie (v prípade, že žiadateľ nevlastní stavebné povolenie alebo kolaudačné
  rozhodnutie
 • vyplnenú žiadosť (vzory príloha 1, 2)

Poplatok: 5 €

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Opravný prostriedok sa nepodáva

Zákonná úprava: Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu. Potrebujete:

 • ohlásenie,
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
 • technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Potrebujete:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • situačný výkres v dvoch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • záväzné stanovisko obce,
 • stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby,
 • vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie,
 • preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom,
 • dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach,
 • návrh na nové využívanie územia,
 • správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO.