Preskočiť na obsah

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

Kontakt na farnosť v Župčanoch:

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Župčany 432, 080 01

0908 975 058

051/77 111 85

Rímskokatolícky farský úrad v Župčanoch

Rímskokatolícky farský úrad v Župčanoch sídli od roku 2014 v budove novej fary. Stará farská budova slúži elokovanému pracovisku základnej umeleckej školy. Časť zrekonštruovaných hospodárskych farských budov je momentálne využívaná ako sídlo Obecnej knižnice.

Budova pôvodnej fary a ostatných hospodárskych priestorov bola vybudovaná v roku 1806, odvtedy bola viackrát rekonštruovaná, pričom generálna oprava prestarnutej fary sa začala v roku 1983 a skončila v júni 1984. Zo starej budovy vtedy zostali len obvodové múry a pivnice.

V súčasnosti vo farnosti Župčany a Malý Šariš pôsobí kňaz Mgr. Ján Petro, ktorý taktiež v tunajšej ZŠ vyučuje náboženskú výchovu. Vdp. Mgr. Andrej Burik bol farárom v Župčanoch od r. 1984, od r. 2000 je v našej obci na odpočinku a pôsobí ako výpomocný duchovný.

Vznik a historický vývoj farnosti v Župčanoch

Vznik rímskokatolíckej farnosti Župčany sa datuje od roku 1248, no náboženský život bol v tejto lokalite rozvinutý už podstatne skôr.

Od druhej polovice 16. storočia sa našim územím šíril protestantizmus a v roku 1660 bola farnosť zabratá protestantmi a zanikla. Pravdepodobne v roku 1696 bol kostol vrátený katolíkom a Župčany a Malý Šariš boli pripojené k farnosti Veľký Šariš, kde pôsobili rímskokatolícki duchovní až do Tökölyho povstania v sedemdesiatych rokoch 17. storočia. V priebehu nasledujúcich desaťročí sa mnohí zemepáni a s nimi aj ich poddaní vrátili späť ku katolíckej Cirkvi.

V druhej polovici 17. a v prvej polovici 18. storočia sa o rekatolizáciu Prešova a jeho okolia zaslúžila Spoločnosť Ježišova. Viedli kolégium, v ktorom vychovávali potomkov zemepánov v katolíckej viere a v okolitých dedinách vykonávali misie. Takto sa venovali dušpastierskej službe aj v svinskej doline, teda ide o obecnejší výraz pre dediny v okolí Svinnej, v ktorých susedstve ležia aj Župčany a Malý Šariš. Svedectvo o tom, že účinkovali aj v Župčanoch je informácia o existencii rekreačného domu, ktorý si tu jezuiti postavili a to pod Bielou hlinou v chotári Kláštorisko, ktorý podľa toho nesie aj názov. Neskôr sa stal tento dom kasárňami a balandou, v súčasnosti po ňom zostalo iba rumovisko. Po odchode jezuitov zostala po nich vzácna kultúrna pamiatka v podobe neskorobarokového kríža z 18. storočia, ktorý darovali miestnemu chrámu. Keď sa pôsobením jezuitov veriaci vracali späť do Cirkvi, veľkošarišská duchovná správa už nestačila svoju rozsiahlu farnosť s mnohými filiálkami spravovať, a tak bola v roku 1788 zriadená samostatná duchovná správa v Župčanoch.

Župčany spolu s Malým Šarišom boli ustanovené za farnosť 20. septembra 1806, pričom  Župčany sa stali sídlom farnosti a Malý Šariš  filiálkou. K filiálke patrili aj osady Cemjata, Vydumanec, Ortaše a Kvašna voda. Farnosť sa rozprestierala na 2839 ha.

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Župčanoch

Prvá priama historická správa o tom, že kostol v Župčanoch existoval, je z roku 1438 a hovorí o tom, že kostol bol murovaný, nemal vežu, a bol zasvätený sv. Jánovi Evanjelistovi. Je zrejmé, že musel byť postavený už oveľa skôr, keďže tam už jestvovala zriadená farnosť.

Pôvodný kostol sv. Jána Evanjelistu mal veľmi dobré základy, pevné múry, strop však bol drevený a hrozil spadnutím. Mal gotickú svätyňu, malú drevenú vežičku obitú plechom, v ktorej boli tri zvony (hlavný k úcte svätého Urbana, druhý k úcte sv. Juraja a tretí k úcte svätej Kataríny).

Kým župčiansky kostol nadobudol dnešnú podobu, prešiel mnohými výraznými zmenami a viacerými rekonštrukciami.

 • v roku 1804 bol zakúpený nový orgán
 • r. 1814 – 1830: prebehla barokizácia lode kostola – nahradenie stropu valenou klembou, na južnej strane boli dve prerobené barokové okná zvnútra, pričom zvonku zostal gotický tvar, tretie okno medzi nimi zamurovali, bola zadovážená andezitová krstiteľnica
 • r. 1821: kostol bol reštaurovaný a 8. júla 1821 znovupožehnaný a posvätený k úcte Nanebovzatej Panne Márii. Odpustová slávnosť sa z 27. decembra (sviatku sv. Jána Evanjelistu) presunula na 15. august (sviatok Nanebovzatia Panny Márie), a tak sa slávi dodnes. 
 • r. 1822: bol inštalovaný bočný oltár s obrazom Sedembolestnej Panny Márie, Mária sediaca pod krížom na veľmi pochmúrnom pozadí.
 • r. 1880: kostol bol znovu reštaurovaný
 • 20. septembra 1900: pri úprave kostola a fary bol inštalovaný nový neogotický oltár, bol zamurovaný bočný vchod do kostola na južnej strane a na jeho mieste bol urobený pamätník Jonášovi Záborskému, ktorý v Župčanoch pôsobil ako kňaz.
 • r. 1929 – kostol bol nanovo vymaľovaný
 • z rozprávania veriacich sa zaznamenalo, že počas prvej svetovej vojny sa z kostolov brali zvony pre účely vojny. Tak tomu bolo aj v Župčanoch, pretože tie, ktoré sa zachovali už nekorešpondujú s pôvodnými. Pochádzajú z rokov 1908, 1925 a 1934, sú pomenované Ondrej, Cyril, Dobrý pastier a štvrtý malý bez označenia sa ľudovo nazýva Cingalka. Boli zadovážené z prostriedkov zriadenej fundácie a ako dar amerických Slovákov svojim rodákom.
 • r. 1967: bol zväčšený pozemok v okolí kostola, urobila sa nová regulácia obtekajúceho potoka, nový betónový most a intravilán sa ohradil kamenným múrom a železnou ohradou. V múre sa urobila  jaskyňa Lurdskej Panny. Tieto aj následné práce okolo kostola, ktoré sa začali úpravou intravilánu a skončili vymaľovaním kostola stáli pol milióna korún, množstvo prác vykonali obyvatelia obce svojpomocne.
 • jeseň 1968: prestavba kostola – začali sa stavať základy pod prístavbu a vežu, zaviedla sa elektrifikácia, prebehla generálna oprava organu, urobili drevený krov na vežu a pokryli ju plechom. Zvonku aj z vnútra (okrem Svätyne) dali novú omietku a zvonku na to brizolit, zvnútra sa vybielil kostol vápnom. Kostolná loď sa vydláždila a vymenili sa okná v celom kostole. Na  severnej starne boli dostavané dva okná. V strede chóru bol umiestnený reparovaný orgán z roku 1898.
 • august 1970 – ukončené práce prestavby, pri príležitosti odpustovej slávnosti bol kostol posvätený. Kostol sa z celkovej dĺžky 18 m  prístavbou a chórom zväčšil o 160 m2. Výsledná dĺžka bola 28 m.
 • jeseň 1970 – dali sa urobiť do kostola nové lavice a o rok neskôr trojdielna spovednica, zakúpili sa elektrické pece.
 • júl – august 1972 – začalo sa s maľbou kostola, išlo o štyri obrazy a premaľovanie hlavného a dvoch bočných oltárov, ktoré maľoval Jozef Wagner z Prešova. Dva obrazy boli umiestnené na strope v barokovej klenbe a to obraz Korunovácie Panny Márie a obraz Kameňovania sv. Štefana. Na severnej strane boli vymaľované obrazy Sv. Anny s malou P. Máriou a Sv. Petra a Pavla. Pri príležitosti odpustovej slávnosti 20. augusta 1972 kostol posvätil Dr. Jozef Šesták, kanonik – dekan a správca fary v Prešove.
 • od roku 2003 prebiehala vo viacerých fázach rekonštrukcia kostola. Bolo položené podlahové kúrenie, nová dlažba, vymenené vchodové dvere, vymaľovaný a zmodernizovaný kostol, pribudol nový obetný oltár. Posviacka chrámu sa uskutočnila 8. júna 2008.
 • v r. 2022 prebehla kompletná výmena strechy na kostole
 • na prelome rokov 2023 – 2024 boli v kostole inštalované nové lavice

V dokumente nižšie si môžete pozrieť informácie o architektonicko-historickom výskume Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Župčanoch, ktorý bol realizovaný v r. 2019, pred výmenou krovu a strechy.

Na nádvorí, po pravej strane kostola, sa nachádza hrob Jonáša Záborského, významného básnika a kňaza, ktorý žil a pôsobil v Župčanoch.

V obci Župčany sa nachádzajú aj dve malé kaplnky – Kaplnka svätého Floriána, patróna hasičov, ktorá je umiestnená na hornej ulici v smere na hon Čadaj a kaplnka pôvodne zasvätená sv. Jánovi Nepomúckemu na hlavnej ceste, na hradskej smer Svinná, ktorá bola po rekonštrukcii p. Zlatohlavým v júni 1996 zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

Zdroj textu:

 • Kniha „Župčany v premenách času“; 2018; kapitola: Farnosť Župčany, autor: Mgr. Ivana Čechová, PhD.
 • Záverečná práca: Dejiny farnosti Župčany v 19. a 20. storočí; 2008; autor: Mgr. Mária Červenická

Zdroj fotografií:

 • Kniha „Župčany v premenách času“; 2018; kapitola: Farnosť Župčany, autor: Mgr. Ivana Čechová, PhD.
 • Obecná a farská kronika obce Župčany
 • PhDr. Martina Krempaská