Preskočiť na obsah

Evidencia psa

Podmienky držania a evidencie psov upravuje Zákon 282/2002 Z.z..
Evidencii psov podlieha každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa vyššie uvedenej lehoty 90 dní v meste alebo obci, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Evidenciu vedie obec. Tlačivo k evidencii a odhláseniu psa nájdete tu.

Do evidencie sa zapisuje najmä:

  • evidenčné číslo psa,
  • tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
  • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
  • umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
  • skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
  • úhyn psa,
  • strata psa.

Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku.

Daň za psa

Poplatok „DAŇ ZA PSA“ je určovaný na základe Zákona 582/2004 Z.z. a v obci Župčany je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Župčany (VZN).

Povinnosť uhrádzať daň za psa sa vzťahuje na každého psa chovaného na území obce, ktorý je starší ako 6 mesiacov (výnimky sú uvedené vo VZN). Daň je uhrádzaná za každého psa zvlášť. Ak je teda v domácnosti chovaných viac psov než jeden, je potrebné zaplatiť daň za každého z nich, nie iba za jedného psa. Nahlásiť psa do evidencie v obci je možné aj pred dovŕšením veku 6 mesiacov, avšak daňová povinnosť vzniká až po dovŕšení tohto veku u psa.

V obci Župčany je určená sadzba dane 10 eur za jedného psa a kalendárny rok 2024.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Obec Župčany určuje spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti predložením veterinárneho preukazu psa alebo predložením čestného prehlásenia majiteľa psa o kúpe, predaji alebo úhyne. Zaplatenie dane za psa môže byť zo strany obce požadované aj na základe zoznamu o očkovaní psov od veterinára, v prípade že sa zistí nesplnenie si tejto daňovej povinnosti.

Za nesplnenie si povinnosti evidencie psa a daňovej povinnosti, môže byť obcou majiteľovi psa uložená pokuta do výšky 165 €.

Povinné očkovanie a čipovanie psov

Majiteľ každého psa staršieho ako 12 týždňov, má povinnosť dať psa začipovať. Taktiež je u psa nutné pravidelne zabezpečiť povinné očkovanie.

V obci Župčany je možné raz ročne využiť možnosť hromadného očkovania psov veterinárom. Toto očkovanie zväčša prebieha v mesiaci apríl pred budovou Obecného úradu. O presnom termíne sú obyvatelia obce vopred informovaní prostredníctvom rozhlasu a SMS správy (ak má občan túto službu aktivovanú).