Preskočiť na obsah

Vydanie rozhodnutia o určení (zmene, zrušení) súpisného a orientačného čísla

Vybavuje: Bc. Barbara Matiseková, tel. +421 51 771 11 92

K vybaveniu žiadosti o určenie (zmenu) súpisného a orientačného čísla potrebujete:

 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytové (nebytové) budovy;
 • právoplatné stavebné povolenie na bytové (nebytové) budovy, v prípade rozostavanej budovy;
 • geometrický plán so zameraním adresného bodu (§ 3 ods. 4 zák.125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • doklad o inom práve k pozemku (§ 6 ods. 1 písm. d/1  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.31/2003 Z.z.);
 • vyplnenú žiadosť.

K vybaveniu žiadosti o zrušenie  súpisného a orientačného čísla potrebujete:

 • rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej (nebytovej) budovy;
 • potvrdenie o neexistencii  budovy vydané Stavebným úradom.

K žiadosti o určení súpisného čísla pre stavby postavené pred 1.10.1976, je potrebné priložiť:

 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je budova postavená;
 • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže žiadateľ preukázať vlastníctvo k stavbe;
 • geometrický plán, alebo kópia z katastrálnej mapy;
 • zameranie adresného bodu;
 • čestné vyhlásenie (ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané).

Upozornenie: V prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte o vyhľadanie jeho kópie Registratúrne stredisko OÚ Župčany alebo Štátny archív so sídlom  Slovenská 40,  Prešov.

V prípade, že po vydaní kolaudačného rozhodnutia došlo k zmene vlastníka stavby, žiadateľ sa preukáže dokladom o nadobudnutí stavby.

Ak žiadosť podáva iná osoba ako stavebník, musí predložiť splnomocnenie na zastupovanie s úradne overeným podpisom

Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec tabuľky rovnakého vzoru na vlastné náklady. Vlastník (správca) budovy je povinný tabuľku so súpisným číslom umiestniť na budovu na viditeľné miesto.

Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo môže obec na žiadosť vlastníka, ale aj bez žiadosti vlastníka, ak sa zmení alebo pominie dôvod pre ktorý bolo určené.

Poplatky: poplatky určuje Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.

Poplatok za potvrdenie o vydaní súpisného čísla je 5 €. Vydanie súpisného čísla je bezplatné.

Lehota na vybavenie: 30 dní.

Zákonná úprava:

Podľa čl. II ods. 4 zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo bytovým a nebytovým budovám, vedie evidenciu súpisných čísel a udržiava ju v aktuálnom stave.

Označovanie budov súpisnými číslami obec vykonáva na základe zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. II. mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§2c), vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Súpisné číslo je prideľované každej budove.