Preskočiť na obsah

Hlásenie k trvalému a prechodnému pobytu, potvrdenie o pobyte

Vybavuje: Ing. Iveta Lipjancová, tel. +421 903 534 525

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodné listy detí (ak ide o dieťa do 18 rokov);
  • platný cestovný doklad SR, alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve SR , ak sa jedná o prihlásenie zo zahraničia;
  • súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkou ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením (vlastník domu alebo všetci spoluvlastníci predkladajú pri súhlase zároveň list vlastníctva);
  • písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne.

Poplatok: 5 € za vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: Zákon NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov