Preskočiť na obsah

Zrušenie trvalého pobytu

Vybavuje: Ing. Iveta Lipjancová, tel. +421 903 534 525

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz;
  • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci spoluvlastníci);
  • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému rodinnému domu žiadne užívacie právo (právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie

Upozornenie:
Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva obec Župčany. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na Úradnej tabuli a internetovej stránke obce Župčany po dobu 15 dní. 

Zákonná úprava: Zákon NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov