Preskočiť na obsah

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník:

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatková povinnosť vzniká:

pre fyzickú osobu – občana

 • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
 • dňom vzniku práva užívať rodinný dom, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a podobne)

pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom

 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu),
 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Sadzby poplatku:

Sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň je 24,00 € ročne:

 • vo výške 0,0420 eur za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, pre pôvodcov odpadu zo zavedeným množstvovým zberom,
 • vo výške 0,090 eur za kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Odpustenie alebo zníženie poplatku

Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži alebo odpustí podľa najnižšej sadzby, za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to týmito podkladmi:

 • ak študuje mimo územia obce – potvrdením o ubytovaní, prechodným pobytom v mieste, kde študuje, alebo nájomnou zmluvou
 • ak sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu zamestnania – potvrdením od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce a potvrdením o ubytovaní
 • ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb – potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania
 • ak ide o osobu umiestnenú v reedukačnom zariadení alebo detskom domove – potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove a dobe jeho trvania
 • ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa zdržiava v zahraničí: potvrdenie o návšteve školy alebo pracovným povolením, nájomnou zmluvou, potvrdením o platení poplatkov za ubytovanie, povolením pobytu alebo vízom, potvrdením od zamestnávateľa, alebo agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí súčasne s dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí
 • potvrdenia o zaplatení poplatku za príslušný rok v inej obci

Obec zníži poplatok držiteľovi preukazu ŤZPS /ťažko zdravotne postihnutý so sprievodcom/ o 50% sumy.

Celé znenie týkajúce sa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je k nahliadnutiu v dokumente „Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Župčany“.