Preskočiť na obsah

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:
– platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudzincov,
– platný cestovný doklad SR, ak nemáte občiansky preukaz,
– originál listiny, ktorú je potrebné osvedčiť.

Poplatok:
2,00 € za jednu stranu originálu textu

Lehota na vybavenie: 
na počkanie

Upozornenie:
Obec Župčany nevykonáva osvedčovanie:

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Zákonná úprava:
Zákon NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov