Preskočiť na obsah

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny na súkromnom pozemku

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Aby mohlo byť začaté konanie, musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

K vybaveniu potrebujete:

  • kópiu z pozemkovej mapy, resp. geometrický plán s označením dreviny/drevín navrhovaných na výrub (dreviny označené značkou „X“);
  • písomný súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom sa drevina nachádza (len v prípade, pokiaľ žiadateľ nie je vlastníkom predmetného pozemku);
  • správny poplatok.

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Poplatok: 

  • 10,00 €  fyzická osoba
  • 100,00 € právnická osoba

Spôsob vybavenia: vydanie súhlasu na výrub dreviny formou rozhodnutia

Lehota na vybavenie: 30 dní, s možným predĺžením na 60 dní v zložitých prípadoch

Zákonná úprava: Zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov