Preskočiť na obsah

Miestne dane

Obec Župčany ukladá na svojom území tieto miestne dane:

  • daň z nehnuteľností (zahŕňa daň z pozemkov a daň zo stavieb),
  • daň za psa,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.


Celé znenie ustanovení týkajúcich sa miestnych daní je k nahliadnutiu v dokumente „Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Župčany“.