Preskočiť na obsah

Žumpa a kontrola likvidácie odpadových vôd

V prípade že obyvateľ nemá možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu a na akumuláciu odpadových vôd používa vodotesnú žumpu alebo používa malú (domovú) čistiareň odpadových vôd, je pri nakladaní s takýmito odpadovými vodami povinný dodržiavať Zákon 364/2004 Z.z. o vodách. Správne používanie vodotesnej žumpy a malej čistiarne odpadových vôd zabezpečí dosiahnutie rovnakej úrovne ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Nepreukázanie sa platným dokladom o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy, môže viesť k uloženiu pokuty v správnom konaní.

Zdroj videí: VVS, a.s.