Preskočiť na obsah

Poplatky za vývoz odpadu

Paušálny poplatok za vývoz komunálneho odpadu za osobu a kalendárny rok 2024 je 24 €.

Celé znenie týkajúce sa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je k nahliadnutiu v dokumente „Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Župčany“.

Pre občanov je spoplatnený iba vývoz komunálneho zmesového odpadu. Vývoz komunálneho triedeného odpadu – plastov, nápojových kartónov, kovov, skla a papiera je financovaný výrobcami týchto produktov a obalov.

Vývoz komunálneho zmesového odpadu našu obec stojí ročne približne 50 000 €. Výška poplatku závisí od množstva vyvezeného odpadu. Konečná suma sa následne premietne do poplatku za vývoz komunálneho odpadu, ktorý každoročne uhrádzajú obyvatelia obce. Ak sa nám podarí znížiť množstvo zmesového odpadu, postupom času dokážeme znížiť aj poplatky za vývoz odpadu a ušetria tak všetky naše domácnosti.