Preskočiť na obsah

Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou upravuje Zákon 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Vlastníkom verejnej kanalizácie je Obec Župčany, spoločne s obcou Malý Šariš.

Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie, teda s obcou Župčany. Zmluvu je možné uzavrieť v prípade, ak žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky a kapacitne možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.

Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú:

  • kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,
  • samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,
  • dažďové vpusty a ich prípojky na verejnú kanalizáciu,
  • kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a verejných plôch, ak nie sú súčasťou stokovej siete delenej sústavy,
  • záchytné priekopy,
  • domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
  • kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú kanalizáciu vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre jednotlivé nehnuteľnosti,
  • kanalizačné prípojky.

Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie; zaústenie je už súčasťou verejnej kanalizácie. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

Poplatky za odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou na kalendárny rok a osobu určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Poplatok za fyzickú osobu za rok 2024 je 27,60 eur.