Preskočiť na obsah

NÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. …/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Župčany.