Preskočiť na obsah

OZNAM: Daňové priznanie

Zverejnené 12.1.2024.

Kategória

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI A K DANI ZA PSA JE POTREBNÉ PODAŤ DO 31. JANUÁRA 2024

Obec Župčany ako správca miestnych daní a poplatkov pripomína občanom, že v zmysle zákona č. 528/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2024 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a priznanie k dani za psa.

Daňovník je povinný nahlásiť aj zmeny tykajúce sa už jestvujúceho daňového priznania.

Koho sa to týka? Každý, kto minulý rok predal, kúpil, zdedil, daroval, skolaudoval rozostavanú nehnuteľnosť, zmenil užívanie stavby alebo zmenil charakter pozemku musí do konca januára podať daňové priznanie.

Daňové priznanie je potrebné podať na všetky parcely, ku ktorým má daňovník vlastníctvo zapísané na liste vlastníctva. K daňovému priznaniu je potrebné doložiť doklad list vlastníctva alebo pri iných zmenách stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

Zároveň vyzývame občanov na ohlasovanie zmien k poplatku za komunálne odpady a stočné. Je potrebné uviesť všetky osoby, ktoré majú na uvedenej adrese trvalý pobyt, prechodný pobyt, užívajú ich alebo ich k poplatkovej povinnosti zaväzuje vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti. Kto si chce uplatniť úľavu, je potrebné zdokladovanie potvrdením podľa VZN č. 6/2023.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady môžu fyzické a právnické osoby platiť bankovým prevodom na účet obce alebo priamo v pokladni obce na obecnom úrade. 

Oddelenie daní a poplatkov: Ľudmila Martonová, ludmila.martonova@zupcany.sk

Potrebné tlačivá a poučenie je možné stiahnuť z tejto stránky.