VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stav. odpadmi