Projekty EÚ

Zmena spôsobu vykurovania OcÚ Župčany 

Miesto realizácie projektu : obec Župčany
Výzva - kód Výzvy : OPKZP-PO4-SC411-2018-41
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 4, Investičná priorita: 4.1, Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Druh projektu: dopytovo orientovaný

Zobraziť celý projekt Zobraziť celý projekt upr
  • 06/2018 Šírenie prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom zriadenia cezhraničných centier kultúry a dedinskej tradície  v Rude Róžanieckej a v Župčanoch
Zobraziť celý projekt