Preskočiť na obsah

Stavebné povolenie

K vybaveniu potrebujete:

 • právoplatné územné rozhodnutie (ak bolo vydané);
 • aktuálne doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby;
 • aktuálnu snímku z katastrálnej mapy, nie staršiu ako 3 mesiace;
 • v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním;
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (napr. odd. dopravy, energetiky a životného prostredia, rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu – vydané OÚ Prešov, poľnohospodárskym a lesným odborom, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, stanoviská Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o ŽP);
 • mená a adresy účastníkov konania;
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti;
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

Upozornenie: 

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.

Poplatky: poplatky určuje Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.

a) stavby na bývanie
1. rodinný dom – 50,00 €
2. bytový dom – 200,00 €

b) stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 – 25,00 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 – 50,00 €

c) stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinné domy a stavby na individuálnu rekreáciu – 35,00 €
2. bytové domy – 100,00 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami – 30,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 30,00 €
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 30,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská – 30,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady -30,00 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám:
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami – 50,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 50,00 €
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 50,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská – 50,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady – 50,00 €

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) – 20,00 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
– do 50 000 eur vrátane – 100,00 €
– nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane – 200,00 €
– nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane – 400,00 €
– nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane – 600,00 €
– nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane – 800,00 €
– nad 10 000 000 eur – 1 000,00 € 

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby – 50,00 €

Po vydaní stavebného povolenia sa žiadateľovi v závislosti od výmery podlahovej plochy nadzemnej časti stavby určuje miestny poplatok za rozvoj, ktorého výšku upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o miestnom poplatku za rozvoj.

Lehota: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní.

Zákonná úprava:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie