Preskočiť na obsah

Povolenie na odstránenie stavby

K vybaveniu potrebujete:

 • snímku z katastrálnej mapy – nie staršiu ako 3 mesiace;
 • technologický opis prác vypracovaný stavebným dozorom, alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku;
 • v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania;
 • doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred;
 • pri odstraňovaní stavby svojpomocne uviesť meno a adresu stavebného dozora;
 • pri stavbách , ktorých odstránenie nebude vykonáva odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonáva odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby;
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Poplatky: poplatky určuje Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.

 • 20,00 €  fyzická osoba
 • 50,00 € právnická osoba

Lehota: do 60 dní.

Zákonná úprava:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie