Preskočiť na obsah

Ohlásenie stavebných úprav

Vybavuje: Mgr. Peter Mihaľo, tel. +421 905 228 094

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu.

K vybaveniu potrebujete:

  • ohlásenie;
  • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku;
  • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi;
  • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach;
  • technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.

Poplatky: poplatky určuje Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.

  • 10,00 € pre fyzickú osobu
  • 30,00 € pre právnickú osobu

Lehota: do 30 dní.

Zákonná úprava:

  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  • Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie