Preskočiť na obsah

Kolaudačné rozhodnutie

K vybaveniu potrebujete:

 • geometrický plán so zameraním stavby;
 • určenie adresného bodu;
 • kópiu pôvodného stavebného povolenia;
 • dokumentáciu skutočného realizovania stavby (v prípade zlúčeného konania so zmenou stavby pred dokončením);
 • preberací protokol (v prípade realizácie stavby dodávateľsky);
 • doklady o vykonaní predpísaných skúšok (revízne správy a testy: elektroinštalácie, bleskozvodu, plynu, tlakové skúšky, atest o tesnosti skúšky žumpy, prehlásenie stavebného dozoru o tesnosti kanalizačnej prípojky od stavby po žumpu, tlakové skúšky vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, osvedčenie o stave nových komínov, energetický certifikát stavby, v prípade napojenia na verejný vodovod a/alebo kanalizáciu – zmluvu s vodárňami o dodávke vody z vodovodu a odvádzaní odpadových vôd kanalizáciou);
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy;
 • v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Rozhodnutie o návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.

Poplatky: poplatky určuje Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.

 • rodinný dom – 35,00 €
 • bytový dom – 120,00 €
 • chata  zastavaná plocha do 25 m2 – 25,00 €
 • chata  zastavaná plocha nad 25 m2 – 50,00 €
 • stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie   
  • rodinný dom, chata – 25,00 €
  • bytový dom – 50,00 €
  • garáž – 20,00 €
  • prípojky – 20,00 €
  • studne, ČOV, jazierka – 20,00 €
  • spevnené plochy a parkoviská – 20,00 €
  • stavby s doplnkovou funkciou: letné kuchyne, bazény, sklady – 20,00 €

Lehota: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní.

Zákonná úprava:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie