Preskočiť na obsah

Drobné stavby

Vybavuje: Mgr. Peter Mihaľo, tel. +421 905 228 094

K vybaveniu potrebujete:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku;
 • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní (doklad o vzdelaní je potrebné doložiť);
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy;
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti.

Pri ohlásení drobnej stavby je nutné doložiť:

 •  situáciu umiestnenia stavby na pozemku (odstupy od hraníc susedných pozemkov a stavieb);
 •  jednoduchý nákres stavebného riešenia drobnej stavby (pôdorys, rez, pohľad);
 •  jednoduchý technický popis drobnej stavby.

Pri ohlásení oplotenia je nutné doložiť:

 •  kópiu z katastrálnej mapy (situáciu) s vyznačením trasy oplotenia;
 •  jednoduchý nákres stavebného riešenia;
 •  jednoduchý technický popis drobnej stavby.

Pri ohlásení prípojky inžinierskych sietí je nutné doložiť:

 •  projektovú dokumentáciu prípojky s vyjadrením príslušného správcu siete k PD.

Upozornenie: Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby.

Žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom. Meno a vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľnosti, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti.

S výstavbou možno začať po doručení písomného oznámenia obce, stavebného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Poplatky: poplatky určuje Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.

 • 10,00 € ohlásenie drobnej stavby pre fyzickú osobu
 • 30,00 € ohlásenie drobnej stavby pre právnickú osobu

Lehota: do 30 dní.

Zákonná úprava:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie