Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Župčany

Podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 odst.1 zákona NHR SR č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov

Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase

Položka Cena
Vyhlásenie v rozhlase počas pracovnej doby 2€ / 1 hlásenie
Vyhlásenie mimo pracovnej doby a cez víkend 100 % príplatok

Prenájom nehnuteľných vecí

Prenájom verejného priestranstva

Položka Cena
V centre obce 3,50€

Prenájom kultúrnej miestnosti za účelom

Položka Cena
Diskotéky, zábavy 80€/akcia
Plesy 120€/akcia
Svadby – svadobná hostina 24 hodín 100€/akcia
Svadby – len za účelom uvítania hostí 35€/akcia
Rodinné oslavy 50€/akcia
Smútočná hostina 35€/akcia
Reklamná akcia do 5 hod. 10.- €/hodina
Nad 5 hod. za každú ďalšiu hod. 2€

Prenájom domu smútku

Položka Cena
S chladiacim boxom do 3 dní 20€
Bez chladiaceho boxu (len na obrad) 10€

Prenájom hrobového miesta pre občanov s trvalým pobytom v našej obci

Položka Cena
Jedno hrob 15 €/10 rokov
Dvoj hrob 30 €/10 rokov
Pre občanov s trvalým pobytom mimo našej obce  je sadzba poplatku dvojnásobná.

Prenájom hnuteľných vecí

Položka Cena
Malotraktor – za účelom prevozu 5€/hodina
Prevoz môže vykonať len náš pracovník určený starostom.

Kopírovacie služby

Položka Cena
Jednostranne formát A4 0,10€/strana
Jednostranne formát A3 0,20€/strana

Administratívne poplatky

Položka Cena
Potvrdenia rôzneho druhu 3€
Potvrdenie účasti na pohrebe bez poplatku