Oznamy o zatvorení stavebných úradov

1.Od 16. marca 2020 do odvolania bude
Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad Fulianka

pre verejnosť zatvorený.

Žiadame o elektronickú komunikáciu na adrese:

su@fulianka.sk

Vo Fulianke dňa: 16.3.2020
Miroslav Leško,starosta obce Fulianka


2.Mesto Prešov- Stavebný úrad

Vážená pani starostka, vážený pán starosta, vážení stavebníci, vážení
klienti, vážení občania,

Dňa 11.3.2020 boli prijaté na úrovni mesta Prešov „Preventívne
opatrenia na území mesta Prešov v súvislosti so šírením koronavírusu“.
Mestský úrad v Prešove od štvrtka 12. marca 2020 ruší stránkové
hodiny.
Všetky oddelenia tak budú pre verejnosť uzavreté. Výnimkou je len
pokladňa na Jarkovej ulici č. 24 a podateľňa na Hlavnej ulici č. 73.
Jednotlivé oddelenia úradu klienti kontaktovať telefonicky alebo
elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy podatelna@presov.sk.
Mesto Prešov žiada občanov, aby do podateľne a pokladne MsÚ
prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví
a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia. v záujme realizácie opatrení prijatých.
Platí to aj pre stavebný úrad.
Konania zvolané spoločným obecným úradom- stavebným úradom
na najbližších 14 dní sa rušia a budú zvolané opakovane zo strany
stavebného úradu, o čom budú tak stavebníci, ako aj účastníci konaní
a starostovia obcí včas informovaní.
V čase krízového režimu je možné sa s pracovníkmi stavebného
úradu kontaktovať na telefónnych číslach a e-mailových adresách
zverejnených na webovej stránke mesta Prešov
https://www.presov.sk/stavebny-urad.html a svoje podania podávať vyššie
uvedeným spôsobom.
Zároveň touto cestou si Vás stavebný úrad dovoľuje vážená pani
starostka, vážený pán starosta poprosiť o informovanie Vašich občanov o vyššie uvedených opatreniach.
Stavebný úrad sa všetkým dotknutým touto vzniknutou situáciou
ospravedlňuje a za pochopenie a spoluprácu ďakuje.