Oznam – ZMENA STAVEBNÉHO ÚRADU od 1.3.2020

V súlade z uznesením Obecného zastupiteľstva obce Župčany č.43/02/2020
a dodatku k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy vo veciach stavebného konania, uzatvorenou s 11-timi obcami združenými v Spoločnom obecnom úrade -Stavebnom úrade, so sídlom vo Fulianke,
Vám oznamujeme, že od 1.3.2020 zabezpečuje výkon štátnej správy vo veciach stavebného konania pre našu obec,

Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad v obci Fulianka.