OZNAM – poplatky za Materskú školu a Školskú družinu – zrušené

Obec Župčany ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Župčany

OZNAM k Všeobecné záväznému nariadeniu obce Župčany č. 2/2019 o výške o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Župčany

Príspevky za pobyt dieťaťa v materských školách momentálne rodičia detí neplatia.

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole rodičia v súčasnosti s aktuálnou situáciou uhrádzať nemusia.
Za mesiac apríl a za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú. V prípade, že rodičia detí majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť na ich účty najneskôr však do 30.9.2020.

Príspevky za pobyt dieťaťa v školskej družine momentálne rodičia žiakov neplatia
Rodičia žiakov základnej školy v obci Župčany za školské zriadenie neplatia. Za obdobie, počas ktorého zostane ZŠ zatvorená, rodičia nebudú platiť príspevky za ŠKD. V prípade, že rodičia detí majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť na ich účty najneskôr však do 30.9.2020.
To znamená, že v súčasnej situácii keď sú školy zatvorené, rodičia poplatky uhrádzať nemusia.

V Župčanoch 06.04.2020

PhDr. František Novotný
Starosta obce