Orgány obce

 

Mgr. Martin Dlugoš

Starosta obce

 

Mária Germušková

Zástupca starostu obce

Ing. Milan Marchevský

Hlavný kontrolór obce

Ing. Stanislav Germuška

poslanec obecného zastupiteľstva

Jozef Kucharik

poslanec obecného zastupiteľstva

Tomáš Dulin

poslanec obecného zastupiteľstva

Milan Novotný

poslanec obecného zastupiteľstva

Jozef Ferenc

poslanec obecného zastupiteľstva

Ing. Katarína Hudáková

poslanec obecného zastupiteľstva

Michal Molnár

poslanec obecného zastupiteľstva

PhDr. Jaroslav Štiavnický

poslanec obecného zastupiteľstva

Mária Germušková

poslanec obecného zastupiteľstva

Komisie Obecného zastupiteľstva

Komisia finančných a soc. vecí

Ing. Katarína Hudáková – predseda
Mária Germušková – člen
Michal Molnár – člen
Ing. Karol Michalik – člen
Ing. Marcela Ondriová – člen

Komisia výstavby, ochrany živ. prostredia a krajinnej architektúry

Ing. Stanislav Germuška – predseda
Michal Molnár – člen
Tomáš Dulin – člen
Arch. Zuzana Mihaľová – člen
Štefan Onofrej – člen
Martin Krempaský – člen

Komisia školstva, mládeže, športu a kultúry

Mária Germušková – Predseda
Tomáš Dulin – člen
Jozef Ferenc – člen
Tomáš Fiamčik – člen
Martina Krempaská – člen
Renáta KoľŠovská – člen

Komisia ochrany verejného poriadku

PhDr. Jaroslav Štiavnický – predseda
Milan Novotný – člen
Jozef Kuchárik – člen
Jozef Ferenc – člen

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

PhDr. Jaroslav Štiavnický – PREDSEDA
Milan Novotný
Jozef Ferenc
 

Zamestnanci obce

Ing. Iveta Lipjancová

ekonomický úsek

Ľudmila Martonová

daňový úsek

Bc. Barbara Matiseková

administratívny úsek

 

Technický úsek

Pavel Andrejko

František Sakala

Marta Zahuráková

Filip Švorc

Martin Mitra