Preskočiť na obsah

Zmena spôsobu vykurovania OcÚ

Zverejnené 21.3.2023.

Kategória

Miesto realizácie projektu : obec Župčany
Výzva – kód Výzvy : OPKZP-PO4-SC411-2018-41
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 4, Investičná priorita: 4.1, Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Druh projektu: dopytovo orientovaný